20160128093522.jpg

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)