20160210145136.jpg

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำแผนที่แก้ไขแล้วมาพิจารณาร่วมกันก่อนนำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ถือปฏิบัติต่อไป

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด