20160215160705.jpg

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณปี 2559 ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายสิทธิ์ เอมดี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ERM-3) ของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ประเด็น เพื่อนำผลการดำเนินการดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด