20160216094241.jpg

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559 ณ ห้องบรรยาย B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม และนายสิทธิ์  เอมดี กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559 และกรอบการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)