20160223101042.jpg

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องบรรยาย B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ ละม่อม รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม มีนายธนศาสตร์ สุดจริง และนางสาวสุกัญญา สิตวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 5.4.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยได้พิจารณาวิธีการตรวจประเมินเว็บไซต์และข้อกำหนดต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2559

คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)