20140611163743.jpg

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 89 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) การให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B413 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ

ซึ่งได้บรรยายสรุปการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย โดยนายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) และแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายดุลยเทพ ภัทรโกศล หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

การให้บริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลกร อาทิ การให้บริการบัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน การให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ การถ่ายทอดการประชุมทางไกล โดยนายรัชพงษ์ ทะลาสี หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การให้บริการลงโปรแกรมลิขสิทธิ์ จาก Microsoft  และการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยนายสุรจิต  ธรรมจักร หัวหน้างานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

หลังจากการบรรยายสรุปงานบริการด้านต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลง ได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์  ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ห้องพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และห้องบริการซ่อมบำรุง  เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)