20160511170734.jpg

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยครูและนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 41 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและการให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบข้อมูล และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้บรรยายสรุปการให้บริการตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) และการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก่คณะศึกษาดูงาน 

     หลังจากการบรรยายสรุปงานบริการด้านต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลง ได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องงานพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)