20160513105327.jpg

     เมี่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) สำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยนางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ชีวิตดี๊ ดี กับการนำ Google Apps for Education มาใช้ในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B315 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยการนำ Application จาก Google ได้แก่ Calendar มาใช้ในการบริหารจัดการปฏิทินการดำเนินงานและตารางการนัดหมาย และการนำ Goolge Forms มาใช้งานเพื่อสร้างรูปแบบเอกสาร อาทิ แบบประเมิน แบบสอบถาม และข้อสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ โดยนายประยุทธ์ ทองภูบาล พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม!

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)