20160523092234.jpg

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B410, B411, B 414 และ B415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยได้จัดกิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์แก่นิสิต อาทิ การใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนและเรียนรู้การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้การเข้าใช้งาน อีเมล์ Office 356 การเรียนรู้วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft DreamSpark การใช้งาน Google Apps for Education และการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 

     การจัดกิจกรรมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)