20160526152001.jpg

     เมี่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) สำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยนางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “รู้จักและเตรียมความพร้อมสำหรับบริการ IPv6 ภายในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Internet Protocol Version 6 (IPv6) ซึ่งเป็น Internet protocol รุ่นใหม่ที่จะนำมาใช้แทน Internet Protocol Version 4 (IPv4) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของ Protocol ให้รองรับ IP Address จำนวนมาก ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในอนาคต โดยนายรัตนเดช  ชมภูนุช หัวหน้างานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)