20160527153317.jpg

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ครูและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 91 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า  เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบข้อมูล และนายธนศาสตร์  สุดจริง หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     จากนั้นได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และห้องบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนต่อไป

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)