20160530112238.jpg

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า  เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุม 

     วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาประเด็นการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ ข้อตกลงภาระงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และการกำหนดรูปแบบของขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการ และนโยบายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด