20140613092428.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปี 2557 ซึ่งทำการทดสอบผ่านระบบคลังข้อสอบ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2557 และในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 21 กันยายน 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B โดยจัดการทดสอบตามคณะและวิชาเอกของนิสิต ทั้งนี้เมื่อทำข้อสอบเสร็จระบบจะแจ้งผลการทดสอบให้ทราบทันที ซึ่งนิสิตที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในช่วงแรกของการสอบมีนิสิตจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://exitexam.msu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 310 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 4375 4333 ต่อ 2622 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)