20160621145726.jpg

      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายสิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานองค์กรสู่ Security Culture และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความบรรลุผลสำเร็จความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรลุผลสำเร็จ 

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด