20160630180951.jpg

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย IT-508 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายสารสนเทศ สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร ระดับชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างถูกต้อง

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด