20160713190307.jpg

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ สามารถจัดทำผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานและนำลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน และให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด