20160824190318.jpg

 

     เมื่อวันที่ 23 – 24 สิหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office365 ขึ้น ณ บริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี 

     โครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นจากการที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ จากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน Microsoft Office365 ซึ่งเป็นการทำงานบน Cloud Computing โดยนิสิตและบุคลากรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชวพงศธร ไวสาริกรรม วิทยาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้โปรแกรม Office Online Skype for Business การสร้างตารางนัดหมาย การสร้าง Site เพื่อเก็บเอกสารและการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้  ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)