20160829095813.jpg

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation) ขึ้น ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีนางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และนายวงศวัฒน์  เทพาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นันท์นภัส  เบญจมาศ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)

     วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)