20160914102826.jpg

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น. งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุม B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ โดยนายดุลยเทพ  ภัทรโกศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

     วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำความรู้จากการอบรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)