20161202101325.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและให้นิสิตสามารถทำการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีผ่านทุกคนและได้รับการรับรองคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารของนิสิตมหาวิทยาลัย จึงจัดติวข้อสอบระหว่างมกราคม 2560 นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ดังนี้

วิธีการสมัคร 

1.  คณะกำหนดรายชื่อนิสิตและวันเข้ารับอบรม

2.  สมัครอบรมด้วยตนเองวันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม ที่ :  https://goo.gl/ybPCKW

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับอบรม วันที่ 30 ธันวาคม 2559

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ