20161228104741.jpg

 

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี

ประจำปีงบประมาณ 2560

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ : https://exitexam.msu.ac.th/ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบ/

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ