20170113114924.jpg

ขั้นตอนเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูล

 

1.  นิสิตเข้าเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ ตามลิงค์   http://202.28.32.48/ex/login.php

Username ::  รหัสนิสิต

Password :: หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.   ขั้นตอนการทดสอบ

- ให้นิสิตมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบจริง 30 นาที

- นิสิตแสดงบัตรนิสิต บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ กับเจ้าหน้าที่สแกนบัตรเข้าห้องสอบ (ห้อง B-310)

- นิสิตรับรหัสผ่านและเลขที่นั่งสอบจากเจ้าหน้าที่

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม