20140621151948.jpg

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.บังอร  กุมพล จากคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี จากคณะศึกษาศาสตร์ และนางศุภลักษณ์  นิลทะราช จากสำนักวิทยบริการ เป็นกรรมการ และนายวิทยา ชื่่นชม เป็นเลขานุการ ซึ่งนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลขผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งในวงรอบปีการศึกษา 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ร่วม 9 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4 ตัวบ่งชี้

     วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อสะท้อนภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การกำหนดแนวทางและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมเอกสารตัวชี้วัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ ผลการประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 4.87 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)