20190225142833.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2562 ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Tags : #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)