20190808135449.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการ ณ ห้องบรรยาย B412 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ B โดยวิทยากร คือ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้ความสนใจและเข้าอบรมจำนวน 34 คน 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด