20140709145907.jpg

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ขนิษฐา  แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ นายปรัชญา กิ่งจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นายอำนาจ ข้างเขียว พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป) และนายสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ได้มีการสรุปบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดระบบการทดสอบ MSU IT Exit Exam โดยนางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนายธนศาสตร์ สุดจริง และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายรัตนเดช ชมพูนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด