20190814144450.jpg

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 44 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล บรรยายสรุปการให้บริการต่างๆ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ หลังจากการบรรยายสรุปงานบริการด้านต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลง ได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนสืบต่อไป

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด