20200609102355.jpg

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563  ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง B-411 และห้อง B-414 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้อบรมอาจารย์ชาวต่างชาติ ในหลายสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 20 ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในเทอม 1/63 โดยได้ใช้ G Suite for Education และ  Microsoft o365 ผู้ให้คำปรึกษาและสอนการใช้งานในครั้งนี้คือ นายสิทธิ์ เอมดี, นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว, นายภูวดล โคตรบรรเทา ซึ่งการให้คำปรึกษาและสอนการใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 23 ภาพ)