20200612142944.jpg

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, อ.ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการ, นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ, นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายชาญวิทย์ ภาแกดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)