20200923152034.jpg

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564-2569 โดยมี รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงแผนดังกล่าว ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด