20200924111612.jpg

เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B415 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Microsoft Office365 and Teams การเรียนการสอนผ่าน Teams และ Microsoft Office365 and Power Platform โดยมี นายดุลยเทพ ภัทรโกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากร นายชวพงศธร ไวสาริกรรม จากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ให้ความรู้ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)