20200924162550.jpg

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องบี 313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ ComCenter KM Day ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19” ได้จัดรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมถอดบทเรียน ในหัวข้อ “การทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19”

- การนำเสนอกิจกรรมที่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับยุค COVID-19

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้การทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร

กำหนดการของโครงการ

เวลา 09.20-09.30 น. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเปิดงาน

เวลา 09.30 - 10.00 น. ถอดบทเรียนกลุ่มงานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลา 10.00 - 10.30 น. ถอดบทเรียนกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย

เวลา 10.30 - 11.00 น. ถอดบทเรียนกลุ่มงานดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 11.00 - 11.30 น. ถอดบทเรียนกลุ่มงานสำนักงานเลขานุการ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด