20140721115055.jpg

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการประชุม  

     โดย นายสิทธิ์  เอมดี กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 และมาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด