20200925165129.jpg

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามร่วมกับ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมบี 412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเสร็จพิธีลงนามความร่วมมือรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางความต้องการและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็น Smart University" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบรรยายพิเศษหัวข้อ "สิ่งสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็น Smart University" โดย นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 33 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด