20210114153947.jpg

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัท แอร์โรว์ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และนายชินสมิทธิ์ กุลมา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware, Software และ Service มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 200 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด