20210115115122.jpg

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวบัณฑิตผ่านระบบบริหารจัดการผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานการรับรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกันนี้ผู้บริหารจากสำนักคอมพิวเตอร์ได้ชี้แจงขั้นตอนการรับรายงานตัวบัณฑิตผ่านระบบ และวิธีการติดป้ายชื่อ RFID Tags ของบัณฑิตในวันซ้อม และวันรับจริง โดยได้สาธิตและให้เจ้าหน้าที่คณะ-วิทยาลัย ได้ทดสอบการใช้งานระบบรับรายงานตัวบัณฑิต และขั้นตอนการบันทึกการเข้าซ้อมรับของบัณฑิต ในการนี้มีเจ้าหน้าที่คณะ-วิทยาลัย เข้าร่วมทั้งสิ้น 19 คณะ

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 30 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด