20210115143330.jpg

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม โดยได้มอบนโยบายให้คณะหน่วยงานได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ และใช้รูปแบบเว็บไซต์ (Theme) ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ทั้งในด้านการประสานงาน การให้คำปรึกษา การร่วมแก้ไขปัญหากับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 35 ภาพ)