20210115151553.jpg

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3  อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้ถือโอกาสดังกล่าวมอบกระเช้าแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564   

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 3 ภาพ)