20140728085145.jpg

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินขบวนรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยเริ่มตั้งขบวนบริเวณถนนข้างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ไปยังอาคารบรมราชกุมารี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และร้านยาปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และรับมอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     โครงมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐานสำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่ไว้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกทั้งดูแลผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 20 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด