20210115155342.jpg

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B312 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เข้ามอบกระเช้าแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)