20210115163821.jpg

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง B-411 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการสร้าง Infographics ให้นิสิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการในการทำ Infographic  และนำความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติในการทำงานจริง โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator มาสร้าง Infographic ดังกล่าว โดยมี นายสิทธิ์ เอมดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ในการนี้ มีนิสิตเข้าร่วมอบรมทัั้งสิ้น จำนวน 14 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด