20210122161305.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์  B313 ชั้น 3  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำระบบให้นักวิจัยใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรม และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน  ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ และ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดสอบและพิจารณาระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการนำไปใช้จริง

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)