20210122165326.jpg

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ " ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.lab 302  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

2. นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. นายสิทธิ์ เอมดี  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุกัญญา สิตวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

5. นายณัฐพล ศรีอุบล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวศิริรัตน์ จันไต้  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพ/ข่าว : พิษณุ คุณชื่น/นฤมล พันธุชา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)