20210125153012.jpg

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00-16.00  น.  ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ B313  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ B  สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น  โดยมีอาจารย์ ดร. สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 11 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)