20210201115437.jpg

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-411 ชั้น4  อาคารวิทยบริการบี  สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระดับพื้นฐาน ให้แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลเว็บไซต์จากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม WordPress ลงบน localhost และการกำหนดค่า Configuration พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการอบรมครั้งนี้มี นางสาวสุกัญญา สิตวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และนายภูวดล โคตรบรรเทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าสนใจอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 25 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด