20210303222753.jpg

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B-313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร. สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 11 คน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)