20210308110428.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-411 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี  กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล สำหรับบุคลากร 4 หน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)