20210308114903.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2564  เวลา 8.30-16.30 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-411 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Power BI สำหรับบุคลากร 4 หน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 21 ภาพ)