20210320142250.jpg

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้อง B-411 ชั้น 4  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)