20210413145211.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-411 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน สำหรับบุคลากร 4 หน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คือ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ,กองบริการการศึกษา ,กองกิจการนิสิต, กองทะเบียนและประมวลผล ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด